درباره ما

gk (2)

بسمه تعالی

 انجمن صنفی مسئولین کنترل کیفیت استان بوشهر  بااستعانت ازپرودگارمتعال وبه پیشنهاد اداره کل استاندارد استان بوشهر وبه همت جمعی ازمسئولین کنترل کیفیت استان درمردادماه سال ۱۳۹۲ تأسیس گردید که مهمترین اهداف وموضوع فعالیت انجمن به شرح ذیل تعیین گردیدند :

۱- ایجادهماهنگی بین مسئولین کنترل کیفیت واحدهابه منظورحمایت معقول ومنطقی آنان واشاعه فرهنگ کیفیت واستاندارد درسطح استان
۲- تقویت روح همکاری وهماهنگی بین مسئولین کنترل کیفیت ومدیران واحدهای تولیدی درجهت ارتقاء کیفیت
۳- فراهم سازی وایجادبسترمناسب جهت استقرارسیستم های مدیریت کیفیت درواحدهای استان
۴- بررسی چگونگی انجام امورآزمایشگاهی وکنترل کیفیت واجرای استانداردبااخذاختیارات ازمؤسسه استانداردوتحقیقات صنعتی
۵- برگزاری دوره های آموزشی موردنیازاعضاء وکارکنان مؤثردربخش کنترل کیفیت واحدها
۶- ارتقاء توان کمی وکیفی اعضاء انجمن
۷- برقراری حسن روابط بین مسئولین کنترل کیفیت صنایع استان
۸- همکاری وارائه پیشنهادات لازم به مؤسسه استانداردوتحقیقات صنعتی ایران وسایردستگاههای اجرایی ذیربط درتدوین سیاست ها،دستورالعمل ها، تهیه وتدوین لوایح قانونی جهت ارائه به دولت ومجلس شورای اسلامی باهمکاری اعضاء وبهره گیری ازتسهیلات بودجه ای سالیانه دولت به منظورارتقاء سطح کیفی محصولات وسایرخدمات
۹- مشارکت درتدوین وبازنگری استانداردهای ملی بامؤسسه استانداردوتحقیقات صنعتی ایران وهمکاری باسایرسازمان های ذیربط
۱۰- تدوین شاخص های موردنیازتعیین قابلیت های مسئولین کنترل کیفیت واحدهای تولیدی
۱۱- معرفی وپیشنهادمسئولین کنترل کیفیت واجدالشرایط به واحدهای تولیدی خدماتی
۱۲- ایجادانگیزه ورقابتهای مناسب دربکارگیری بهترین شیوه هاوروش های کنترل کیفیت جامع
۱۳- ترویج فرهنگ استاندارددرسطح جامعه

این انجمن همچنین مفتخر است دفاع از حقوق کلیه مسئولین کنترل کیفیت در واحد های تابعه خود را سر لوحه کلیه فعالیت های خود قرار دهد.