فعالیت انجمن

 

گزارش فعالیتهای انجمن :
  • تشکیل جلسات هیئت مدیره به منظور برنامه ریزی جهت فعالیتهای انجمن
  • تشکیل کمیته های تخصصی در صنایع
  • حضور اعضاءهیئت مدیره انجمن در جلسات کمیته تأیید صلاحیت مسئولین کنترل کیفیت
  • همکاری با واحد تأیید صلاحیت مسئولین کنترل کیفیت اداره استاندارد به منظور انجام فرایند تأیید صلاحیت مسئولین کنترل کیفیت
  • حضور اعضاء هیئت مدیره انجمن در جلسات کمیته کاربرد علامت استاندارد
  • جلسه و همکاری با انجمن صنفی  صنایع استان بوشهر 
  • مشارکت در گردهمایی های جامعه مسئولین کنترل کیفیت و ارائه درخواست های انجمن درخصوص امور مربوط به مسئولین کنترل کیفیت
  • برگزاری سمینارها و دوره های آموزشی تخصصی و عمومی در جهت ارتقاء سطح دانش و آگاهی مسئولین کنترل کیفیت