اهداف

اهداف انجمن مدیران کنترل کیفیت استان بوشهر: 

 1. تلاش در جهت تقویت جایگاه مدیران کنترل کیفیت و حمایت قانونی از انان در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
 2. تلاش در جهت حفظ و حمایت از حقوق صنفی اعضا
 3. تلاش در جهت شناسایی و توانمندیها و ظرفیت های کنترل کیفیت در مراکز صنعتی و خدماتی و کمک به اعضا  برای استفاده از توان بالقوه  کنترل کیفیتی یکدیگر در  جهت ارتقای  شرایط کیفی واحد ها.
 4. تلاش در جهت برگزاری دوره های آموزشی،   سمینارها و کنگره های تخصصی جهت ارتقای سطح علمی مدیران کنترل کیفیت و مدیریت کیفیت با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه.
 5. تلاش در جهت فعال سازی مهندسی کیفیت  در بستر  واحدهای تولیدی و خدماتی با همکاری  مراکز علمی، پژوهشی و دانشگاهی با استفاده از پتانسیل های علمی و عملی .
 6. تلاش در جهت صدور پروانه صلاحیت برای مدیران کنترل کیفیت بر مبنای ضوابط قانونی و موافقت اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان.
 7. تلاش در جهت ارایه پیشنهادجهت تدوین یا تجدید نظردراستاندارد های موجودبارعایت چارچوب ها
 8. تلاش در جهت بررسی استاندارد های موجود و یا در دست تدوین از لحاظ رعایت شرایط انسانی و زیست محیطی و ارایه پیشنهادات در صورت لزوم.
 9. تلاش در جهت بهبود فرآیند تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت و حضور فعال در کمیته های  تایید صلاحیت در صورت دعوت اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان.
 10. تلاش در جهت ارتقا و انتقال فرهنگ کیفیت به واحد های تولیدی یا خدماتی از طریق مدیران کنترل  کیفیت و توسعه فرهنگ کیفیت و کنترل کیفیت در کشور به طرق ممکن.
 1. آرایه تسهیلات لازم برای برقراری ارتباطمیان مراکزکنترل کیفیت(ویا مهندسی کیفیت)،پژوهشگران، موسسات،یا مراکزکنترل کیفیت (ویا مهندسی کیفیت)درخارج از کشور درچارچوب قوانین و مقررات جاری کشور وتلاش درتامین زمینه های حضوراعضا درکنفرانس ها، سمینارها، ویا دوره های آموزشی بین المللی جهت ارتقای سطح علمی ویابه روزکردن فناوری در زمینه کنترل کیفیت.
 2. تلاش در جهت شبکه های اطلاع رسانی،کتابخانه وسیستم گردآوری، تحلیل،انباشت وتوزیع اطلاعات فنی در میان اعضا و انتشار نشریات و بولتن های تخصصی و خبری مورد نیاز.
 3. تلاش در جهت انتشار نشریه و ایجاد سایت.
 4. تلاش در جهت ایجاد تسهیلات رفاهی نظیر تعاونی مسکن، جهت اعضا.
 5. تلاش در جهت ارایه  خدمات مشاوره  عمومی و فنی و مهندسی به  واحد های تولیدی و خدماتی در راستای استاندارد سازی و توسعه ضریب نفوذ استانداردهای ملی، بین المللی و کارخانه ای.
 6. تلاش درجهت نظارت بر اجرای استاندارد واستاندارد سازی درواحد های تولیدی وخدماتی و عملکرد مدیران کنترل کیفیت مستقر در آن ها.
 7. تلاش وهمکاری درجهت راه اندازی، ارتقا وبه روز رسانی آزمایشگاههای واحد های تولیدی و خدماتی با استاندارد های ملی و بین المللی و کارخانه ای
 8. تلاش در جهت انجام صحیح و مناسب امور واگذارشده از طرف سازمان استاندارد و ادارات  کل وکلیه وزارتخانه ها و سازمان های دولتی در راستای اجرای اصل۴۴ قانون اساسی.
 9. تلاش درجهت رتبه بندی واحد های تولیدی و خدماتی درچارچوب  استانداردهای ملی و بین المللی و کارخانه ای به منظور افزایش توان رقابتی در داخل بازارهای بین المللی
 10. تلاش درجهت ایجادرشته های تخصصی مربوط به کیفیت وکنترل کیفیت درمراکزآموزش عالی مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری در تمامی مناطق کشور.